Privacyverklaring

Privacy Statement Eugène Luijten

Dit is de privacyverklaring van E. Luijten h.o.d.n. Eugène Luijten. Eugène Luijten is sinds 1989 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 12025589 en is gevestigd aan de Bremweg 41 5915 GE te Venlo. In dit document wordt uitgelegd hoe Eugène Luijten omgaat met het verwerken van jouw persoonsgegevens. Bij de verwerking van jouw persoonsgegevens betracht Eugène Luijten de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Verkrijging persoonsgegevens:

Indien je gebruikmaakt van de diensten van Eugène Luijten, verstrek je zelf een aantal persoonsgegevens aan Eugène Luijten, of worden persoonsgegevens van jouw verkregen in het kader van de overeenkomst. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die betrekking hebben op geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Categorieën persoonsgegevens

Eugène Luijten verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

● Contact- en NAW-gegevens, waaronder locatiegegevens, telefoonnummer, e-mailadres;

● Overige door jouw verstrekte persoonsgegevens.

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens die door Eugène Luijten verwerkt worden, hebben ten doel om:

● contact met je op te nemen om je te informeren over de door jouw afgenomen diensten en de uitvoering daarvan;

● zijn diensten te kunnen uitvoeren;

● zijn dienstverlening te verbeteren;

● betalingen te kunnen verrichten;

● wettelijke verplichtingen na te kunnen komen;

Grondslag verwerking

Het verwerken van persoonsgegevens is slechts mogelijk op grond van de hiernavolgende grondslagen: (i) wettelijke verplichting, (ii) uitvoering overeenkomst, (iii) verkregen (uitdrukkelijke) toestemming van de betrokkenen, en (iv) gerechtvaardigd belang. Bij het verlenen van de diensten van Eugène Luijten worden persoonsgegevens verwerkt. Eugène Luijten verwerkt uitsluitend gegevens die Eugène Luijten noodzakelijk acht voor (het verbeteren van) de dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens die hij over jou en jouw gebruik van de diensten heeft verzameld. De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de overeenkomst die jij met Eugène Luijten bent aangegaan. Ook kunnen er persoonsgegevens van jou verwerkt worden door het bezoeken van de website www.eugeneluijten.nl indien je hiervoor toestemming hebt gegeven.

Noodzaak verwerking

De verwerking van jouw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening uit te kunnen voeren. De diensten die Eugène Luijten biedt, kunnen zonder het verwerken van jouw persoonsgegevens niet volledig uitgevoerd worden. Indien voor specifieke doeleinden met betrekking tot de persoonsgegevens je expliciete toestemming is vereist, dien je hiervoor separaat toestemming te geven.

Geautomatiseerde besluitvorming

Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

Bewaartermijn

De door Eugène Luijten verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en regelgeving. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen. Alle (verkregen) persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.

Verwerking door derden

Eugène Luijten deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens verkocht. Op Eugène Luijten kan een wettelijke verplichting rusten om persoonsgegevens met derden te delen. Indien met derden persoonsgegevens worden gedeeld, worden hiervoor verwerkersovereenkomsten gesloten. De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden zijn:

● De Accountant, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens.

Beveiliging van Persoonsgegevens

Eugène Luijten neemt het beschermen van jouw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Disclaimer

Door het gebruiken van de website stem je in met de disclaimer. Eugène Luijten behoudt zich het recht voor te allen tijde de inhoud van haar website en/of deze disclaimer te wijzigen zonder haar klanten en/of gebruikers van de website over deze wijziging te informeren. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. Eugène Luijten aanvaardt op geen enkele wijze enig aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van de website. Het gebruiken van deze website komt geheel voor eigen rekening en risico van een gebruiker van de website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend. Alle teksten en foto’s op de website zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Eugène Luijten voor zover deze niet aan derden toebehoren.

Cookieverklaring

Op de website van Eugène Luijten worden cookies van Google geplaatst ten behoeve van Google Analytics. Dit houdt in dat Eugène Luijten informatie niet kan koppelen aan een natuurlijk persoon. Eugène Luijten houdt geen informatie bij van hetgeen jij op internet doet. Google Analytics is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens.

Gebruik social media

Eugène Luijten maakt gebruik van cookies van derde partijen om de website te optimaliseren. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op de website worden weergegeven. Met derden wordt bedoeld Google Analytics en social media (LinkedIn, Instagram). Op het gebruik van cookies van andere bedrijven (derden) is het privacy- en cookiebeleid van het betreffende bedrijf van toepassing. Wanneer jij op de website de social media button aanklikt, wordt een social media cookie geplaatst. Hierdoor kan de social media partij jouw IP-adres herkennen zodra je een artikel van de website deelt. Voor de cookies van social media partijen en de data en/of persoonsgegevens die zij hiermee verzamelen, verwijst Eugène Luijten je naar de privacy- en cookieverklaringen van deze partijen.

Browserinstellingen

Als je niet wil dat websites cookies plaatsen op het apparaat waarmee je de website bekijkt, kun je je browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijg je een waarschuwing en dien je toestemming te geven voor de cookie. Doe je dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de website minder goed werkt. Je kunt de instellingen van je browser aanpassen zodat je browser alle cookies en ook de cookies van derde(n) weigert. Ook kun je geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor moet je de instellingen van je browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kun je de privacy instellingen aanpassen.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Eugène Luijten kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Eugène Luijten raad je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Recht van betrokkenen

Als betrokkene heb je de volgende rechten:

● Recht op inzage;

Als betrokkene heb je het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van je persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de verwerking daarvan.

● Recht op rectificatie;

Je hebt het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.

● Recht op gegevenswissing;

Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van haar betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.

● Recht op beperking van de verwerking;

Als betrokkene heb je het recht op beperking van de verwerking van je persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met Eugène Luijten.

● Recht op overdraagbaarheid van gegevens;

Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die zij verstrekt heeft aan Eugène Luijten, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen om deze persoonsgegevens eventueel over te dragen aan een derde. Een betrokkene kan Eugène Luijten ook de opdracht geven om deze gegevens rechtstreeks aan een derde over te dragen.

● Recht van bezwaar;

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met haar specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Eugène Luijten staakt de verwerking van de persoonsgegevens, tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van betrokkene die verband houden met de uitoefening van, instelling of onderbouwing van een rechtsvordering.

Klacht

Indien je een klacht heeft over de wijze waarop Eugène Luijten met jouw persoonsgegevens omgaat, of een van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kun je contact opnemen via de website of per e-mail via info@eugeneluijten.nl. Om er zeker van te zijn dat je een recht wenst uit te oefenen verzoekt Eugène Luijten je om een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Je kunt hierbij je pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van je privacy. Eugène Luijten zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op je verzoek reageren. Tevens kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. Je kunt hiervoor contact opnemen via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wijzigingen Privacy Statement

Eugène Luijten kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente versie gepubliceerd. Houd daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Als het nieuwe privacy statement gevolgen heeft voor de wijze waarop Eugène Luijten reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengt Eugène Luijtenb je per e-mail daarvan op de hoogte, indien hij een mailadres van jou heeft.

Deze versie is voor het laatst vastgesteld op 16 september 2022.